B.4. Valmiiden vastausten tiedoston sisältö (julkaisulle lenny)

Tässä liitteessä käytetyt asetustiedostojen osat ovat saatavilla myös esimerkkiasetustiedostona http://www.debian.org/releases/lenny/example-preseed.txt.

Huomaa tämän esimerkin olevan tarkoitettu Intel x86-arkkitehtuurille tapahtuvaan asennukseen. Jos asennetaan jollekin muulle arkkitehtuurille, jotkin esimerkeistä (kuten näppäimistön valinta ja käynnistyslataimen asennus) eivät ehkä ole mielekkäitä ja ne on korvattava arkkitehtuurikohtaisilla debconfin asetuksilla.

B.4.1. Kotoistus

Valmiit vastaukset kotoistukseen toimivat vain jos vastausten tallennuspaikka on initrd. Muista tallennuspaikoista tiedosto ladataan vasta kun kysymykset on jo esitetty.

Lokaalin avulla voidaan määrätä sekä kieli että maa, ja parina voi olla mikä tahansa debian-installer:in tukema kieli ja tunnustettu valtio. Jos pari ei muodosta kunnollista lokaalia, asennin valitsee automaattisesti valitun kielen kanssa kelpaavan lokaalin. Lokaali annetaan käynnistysparametrina kirjoittamalla locale=fi_FI.

# Lokaali määrittää kielen ja maan.
d-i debian-installer/locale string fi_FI

Näppämistön asetuksissa valitaan näppäimistön arkkitehtuuri ja asettelu. Useimmissa tapauksissa oikea näppäimistön arkkitehtuuri on oletusarvona, joten se ei tavallisesti tarvitse valmista vastausta. debian-installer:in pitää tuntea näppäinasettelu valitulle näppäimistöarkkitehtuurille.

# Näppäimistön valinta.
#d-i console-tools/archs select at
d-i console-keymaps-at/keymap select us
# Esimerkki muusta näppäimistön arkkitehtuurista
#d-i console-keymaps-usb/keymap select mac-usb-us

Näppäimistön asetukset ohitetaan antamalla kysymykseen console-tools/archs valmis vastaus skip-config. Tällöin ytimen näppäinasettelu jää käyttöön.

Huomaa

2.6-ytimien syötetason muutoksien seurauksena näppäinarkkitehtuuri on melkein poistunut käytöstä. 2.6-ytimille olisi tavallisesti valittava näppäinasetteluksi ”PC” (at).

B.4.2. Verkkoasetukset

Valmiit vastaukset verkkoasetuksiin ei tietystikään toimi jos valmiiden vastausten tiedosto noudetaan verkosta. Mutta CD-levyltä tai USB-muistilta käynnistettäessä lataaminen on tosi näppärää. Noudettaessa valmiiden vastausten tiedostot verkosta, voidaan verkon asetukset antaa ytimen käynnistysparametreina.

Mikäli verkosta käynnistettäessä on valittava tietty verkkoliitäntä ennen valmiiden vastausten tiedoston noutamista verkosta, käytetään käynnistysparametria kuten interface=eth1.

Vaikkakaan valmiit vastaukset verkon asetuksiin ei tavallisesti ole mahdollista noudettaessa valmiiden vastausten tiedosto verkosta (käytettäessä ”preseed/url”), voidaan seuraavalla kikalla kiertää tämä rajoitus vaikkapa haluttaessa antaa kiinteä osoite verkkoliitännälle. Kikkailu tapahtuu pakottamalla verkon asetukset tehtäväksi uudelleen kun valmiiden vastausten tiedosto on ladattu tekemällä ”preseed/run” -komentotiedosto jossa on seuraavat komennot:

killall.sh; netcfg

Seuraavat debconf-muuttujat vaikuttavat verkon asetuksiin.

# netcfg valitsee liitännän jossa linkkivalo palaa, mikäli mahdollista.
# Tällöin ohitetaan luettelon näyttäminen jos liitäntöjä on 
# enemmmän kuin yksi.
d-i netcfg/choose_interface select auto

# Valitaankin tietty liitäntä:
#d-i netcfg/choose_interface select eth1

# Jos DHCP-palvelin on hidas ja asennin tekee aikakatkaisun sitä
# odotellessaan, tämä voi olla hyödyllistä.
#d-i netcfg/dhcp_timeout string 60

# Jos mielluummin tekee verkon asetukset itse, poistetaan kommenttimerkit
# seur. rivistä ja muutaman rivin päästä olevissa kiinteiden
# verkkoasetusten riveistä.
#d-i netcfg/disable_dhcp boolean true

# Jos valmiiden vastausten tiedoston on toimittava sekä DHCP-palvelimen
# kanssa että ilman, poistetaan kommenttimerkki seur. riveistä ja
# kiinteiden verkkoasetusten riveistä.
#d-i netcfg/dhcp_failed note
#d-i netcfg/dhcp_options select Configure network manually

# Kiinteät verkkoasetukset.
#d-i netcfg/get_nameservers string 192.168.1.1
#d-i netcfg/get_ipaddress string 192.168.1.42
#d-i netcfg/get_netmask string 255.255.255.0
#d-i netcfg/get_gateway string 192.168.1.1
#d-i netcfg/confirm_static boolean true

# DHCP-palvelimelta saadut konenimi ja verkkoaluenimi ovat etusijalla,
# mutta näiden arvojen antaminen estää kysymysten esittämisen,
# vaikkakin käytetään DHCP:n antamia arvoja.
d-i netcfg/get_hostname string unassigned-hostname
d-i netcfg/get_domain string unassigned-domain

# Ota inha WEP-avaimen valintaikkuna pois käytöstä.
d-i netcfg/wireless_wep string
# Pälli dhcp konenimi, joillain palveluntarjoajilla salasanan tapaisena.
#d-i netcfg/dhcp_hostname string radish

# Jos verkkoa muuta laitetta varten tarvitaan epävapaata laiteohjelmistoa,
# voidaan asetukset tehdä siten, että asennin aina yrittää sen lataamista
# näyttämättä kehotetta. Tai vaihtamalla arvoksi false estetään kysyminen.
#d-i hw-detect/load_firmware boolean true

Huomaa komennon netcfg muodostavan verkon peiton automaattisesti jos muuttujalla netcfg/get_netmask ei ole valmista vastausta. Tässä tapauksessa muuttujalle on merkittävä seen automaattisissa asennuksissa. Samoin netcfg valitsee sopivan osoitteen jos netcfg/get_gateway on ilman arvoa. Erikoistapauksena netcfg/get_gateway voidaan asettaa arvoon ”none” tarkoittamaan ettei reititintä pidä käyttää.

B.4.3. Asennuspalvelimen asetukset

Käytettävästä asennustavasta riippuen asennuspalvelimelta voidaan noutaa lisää asentimen osia, asentaa peruskokoonpano ja tehdä tiedosto /etc/apt/sources.list asennettavaan järjestelmään.

Parametri mirror/suite kertoo mitä julkaisua käytetään asennuksessa.

Parametri mirror/udeb/suite kertoo mistä julkaisusta asentimen lisäosat noudetaan. Tästä parametrista on hyötyä vain jos osat tosiaan noudetaan verkosta ja sen on vastattava käytetyn asennustavan initrd:n tekemisessä käytettyä julkaisua. Oletusarvona mirror/udeb/suite on sama kuin mirror/suite.

# Jos valitaan ftp, ei merkkijonolle mirror/country tarvitse antaa arvoa.
#d-i mirror/protocol string ftp
d-i mirror/country string manual
d-i mirror/http/hostname string http.us.debian.org
d-i mirror/http/directory string /debian
d-i mirror/http/proxy string

# Asennettava julkaisu
#d-i mirror/suite string testing
# Julkaisu, josta asentimen lisäosat noudetaan (valinnainen).
#d-i mirror/udeb/suite string testing

B.4.4. Kellon ja aikavyöhykkeen asetukset

# Määrittää onko laitekello standardiajassa vai paikallisessa ajassa.
d-i clock-setup/utc boolean true

# Tämä voidaan asettaa mihin tahansa kelvolliseen ympäristömuuttujan
# $TZ arvoon; kelvolliset arvot löytyvät hakemistosta /usr/share/zoneinfo/.
d-i time/zone string Europe/Helsinki
# Määrittää käytetäänkö NTP:tä kellon asettamiseen asennuksen aikana.
d-i clock-setup/ntp boolean true
# Käytettävä aikapalvelin. Oletus on lähes aina sopiva.
#d-i clock-setup/ntp-server string ntp.esimerkki.fi

B.4.5. Osiointi

Valmiiden vastausten käyttämistä levyn osioinnissa rajoittaa se, mitä partman-auto tukee. Voidaan osioida joko levyllä jo oleva vapaa tila tai koko levy. Osioiden asettelu levyllä voidaan määrätä käyttämällä valmista mallinetta, muokattua mallinetta mallinetiedostosta tai valmiiden vastausten tiedostoon tallennettua mallinetta. Tällä hetkellä ei ole mahdollista käyttää valmiita vastauksia useiden levyjen osioimiseen.

Varoitus

Levylaitteiden ajurien lataamisjärjestys vaikuttaa levyjen nimeämiseen. Jos järjestelmässä on useinta kiintolevyjä, varmistu huolellisesti oikean levyn tulevan valituksi valmiita vastauksia käytettäessä.

# Jos järjestelmässä on vapaata tilaa voidaan valita osioitavaksi vain
# tuo tila. 
#d-i partman-auto/init_automatically_partition select biggest_free

# Toinen tapa on määrätä mikä levy osioidaan. Laitenimi voidaan antaa 
# joko devfs- tai perinteisessä ei-devfs-muodossa.
# Huomaa: levy on annettava, paitsi jos laitteessa on vain yksi levy.
# Esimerkiksi haluttaessa käyttää ensimmäistä SCSI/SATA-levyä:
#d-i partman-auto/disk string /dev/sda
# Lisäksi on määritettävä mitä osiointitapaa käytetään.
# Tällä hetkellä käytettävissä on tavat: "regular", "lvm" ja "crypto"
d-i partman-auto/method string lvm

# Jos yhdellä automaattisesti osioitavista levyistä on vanha LVM-asennus,
# saa käyttäjä tavallisesti varoituksen. Tämä varoitus voidaan 
# valmiilla vastauksella poistaa...
d-i partman-lvm/device_remove_lvm boolean true
# Samalla lailla ohjelmallisesti toteutetulle RAID-pakalle:
d-i partman-md/device_remove_md boolean true
#Vielä voidaan poistaa varmistuskysely lvm-osiolle kirjoittamisesta.
d-i partman-lvm/confirm boolean true

# Voidaan valita mikä tahansa ennalta määrätyistä osiointimallineista.
# - atomic: kaikki tiedostot yhdessä levyosiossa
# - home: erillinen /home -osio
# - multi: erilliset /home, /usr/, /var ja /tmp 
d-i partman-auto/choose_recipe select atomic

# Tai käytä omaa mallia...
# Mallin syntaksi on kuvattu tiedostossa devel/partman-auto-recipe.txt
# Jos mallitiedosto saadaan d-i:n saataville, siihen voidaan viitata suoraan.
#d-i partman-auto/expert_recipe_file string /hd-media/recipe

# Jos ei saada, voidaan koko malli pistää valmiiden vastausten tiedostoon
# yhtenä (loogisena) rivinä. Tämä esimerkki luo pienen /boot-osion,
# sopivan sivutusosion ja loput tilasta käytetään juuriosiona:
#d-i partman-auto/expert_recipe string             \
#   boot-root ::                      \
#       40 50 100 ext3                 \
#           $primary{ } $bootable{ }        \
#           method{ format } format{ }       \
#           use_filesystem{ } filesystem{ ext3 }  \
#           mountpoint{ /boot }           \
#       .                        \
#       500 10000 1000000000 ext3            \
#           method{ format } format{ }       \
#           use_filesystem{ } filesystem{ ext3 }  \
#           mountpoint{ / }             \
#       .                        \
#       64 512 300% linux-swap             \
#           method{ swap } format{ }        \
#       .

# Tämä saa partman-moduulin tekemään osiot automaattisesti ilman
# varmistuksia, jos sille määritettiin yksi yllä olevista tavoista.
d-i partman/confirm_write_new_label boolean true
d-i partman/choose_partition select finish
d-i partman/confirm boolean true

B.4.6. Osiointi käyttäen RAIDia

Valmiilla vastauksilla voidaan tehdä osiot myös ohjelmallisesti toteutettuihin RAID-pakkoihin. Tuettuja ovat RAID-tasot 0, 1 ja 5, 6 ja 10, vajaiden pakkojen luominen ja varalevyjen määrittely. Käytettäessä RAID tasoa 1, voidaan valmiilla vastauksilla saada grub asentumaan kaikille pakassa käytetyille laitteille; katso Kohta B.4.11, ”Käynnistyslataimen asennus”.

Varoitus

Tämänkaltaisen automaattisen osioinnin kanssa tekee helposti virheitä. Lisäksi toiminnallisuutta testataan debian-installer:in kehittäjien toimesta suhteellisen vähän. Vastuu mallineiden oikeellisuudesta (ovat järkeviä eivätkä sisällä ristiriitoja) on käyttäjällä. Tarkista lokitiedosto /var/log/syslog jos pulmia ilmenee.

# HUOMIO: tämä valinta on laadultaan testiversio ja käytettävä varoen

# Mallineeksi olisi valittava "raid".
#d-i partman-auto/method string raid
# Määritä osioitavat levyt. Niihin tulee kaikkin sama osiointi,
# joten tämä toimii vain jos levyt ovat samankokoisia.
#d-i partman-auto/disk string /dev/discs/disc0/disc /dev/discs/disc1/disc

# Seuraavaksi on määritettävä käytettävä fyysinen osiointi.
#d-i partman-auto/expert_recipe string \
#   multiraid ::                     \
#       1000 5000 4000 raid             \
#           $primary{ } method{ raid }      \
#       .                      \
#       64 512 300% raid               \
#           method{ raid }            \
#       .                      \
#       500 10000 1000000000 raid          \
#           method{ raid }            \
#       .

# Lopuksi on määritettävä kuinka yllä määriteltyjä osioita käytetään
# RAID-pakassa. Muista käyttää oikeita osioiden numeroita loogisille
# osioille.
# Parametrit ovat:
# <raidtype> <devcount> <sparecount> <fstype> <mountpoint> \
#     <devices> <sparedevices>
# RAID tasot 0, 1, 5, 6 ja 10 on tuettu; laitteiden erottimena on "#"
#d-i partman-auto-raid/recipe string \
#  1 2 0 ext3 /                      \
#     /dev/discs/disc0/part1#/dev/discs/disc1/part1  \
#  .                           \
#  1 2 0 swap -                      \
#     /dev/discs/disc0/part5#/dev/discs/disc1/part5  \
#  .                           \
#  0 2 0 ext3 /home                    \
#     /dev/discs/disc0/part6#/dev/discs/disc1/part6  \
#  .

# Tämä saa partmanin tekemään osiot automaattisesti kysymättä vahvistusta.
d-i partman-md/confirm boolean true
d-i partman/confirm_write_new_label boolean true
d-i partman/choose_partition select finish
d-i partman/confirm boolean true

B.4.7. Perusjärjestelmän asennus

Tässä asennuksen vaiheessa ei oikeastaan ole kovinkaan paljoa mahdollista käyttää valmiita vastauksia. Ainoat kysymykset koskevat ytimen asentamista.

# Valitse initramfs:n tekevä ohjelma, jolla initrd tehdään 2.6-ytimille.
#d-i base-installer/kernel/linux/initramfs-generators string yaird
# Asennettava ydinkuvan sisältävä (meta)paketti. Valitse "none", jos
# mitään ydintä ei haluta asentaa.
#d-i base-installer/kernel/image string linux-image-2.6-486

B.4.8. Käyttäjätunnusten luonti

Pääkäyttäjän tunnuksen root salasana ja ensimmäisen tavallisen käyttäjän tunnus ja salasana voidaan antaa valmiissa vastauksissa. Salasanalle voidaan käyttää joko ilmitekstiä tai MD5 tiivistettä (hash).

Varoitus

On hyvä tietää ettei valmiiden vastausten käyttäminen salasanoille ole täysin tietoturvallista, koska jokainen vastaukset sisältävän tiedoston lukija saa ne tietää. MD5-tiivisteiden käyttö parantaa turvallisuutta hieman, mutta saattaa myös tuudittaa liialliseen turvallisuuden tunteeseen koska MD5-tiivisteen tietämällä voi salasanoja murtaa kokeilemalla kaikki mahdollisuudet.

# Ohita pääkäyttäjän tunnuksen luominen (tavallinen käyttäjätunnus
# voi käyttää sudo:a).
#d-i passwd/root-login boolean false
# Tai ohita tavallisen käyttäjän tunnuksen luominen.
#d-i passwd/make-user boolean false

# Pääkäyttäjän salasana, joko ilmitekstinä
#d-i passwd/root-password password r00tme
#d-i passwd/root-password-again password r00tme
# tai salattuna käyttäen MD5-tiivistettä.
#d-i passwd/root-password-crypted password [MD5 hash]

# Tavallisen käyttäjän tunnuksen luonti.
#d-i passwd/user-fullname string Debian User
#d-i passwd/username string debian
# Tavallisen käyttäjän salasana, joko ilmitekstinä
#d-i passwd/user-password password insecure
#d-i passwd/user-password-again password insecure
# tai salattuna käyttäen MD5-tiivistettä.
#d-i passwd/user-password-crypted password [MD5 hash]
# Luo ensimmäinen käyttäjä annetulla UID:llä oletuksen sijaan.
#d-i passwd/user-uid string 1010

# Käyttäjätunnus lisätään joihinkin standardeihin ryhmiin.
# Käytä tätä määrätäksesi itse ryhmät.
#d-i passwd/user-default-groups string audio cdrom video

Muuttujille passwd/root-password-crypted ja passwd/user-password-crypted voidaan antaa valmis vastaus myös ”!” arvona. Tällöin vastaavan käyttäjätunnuksen käyttö on estetty. Tämä voi olla kätevää pääkäyttäjän tunnukselle, tietenkin vain jos on tehty muu tapa tehdä pääkäyttäjä tehtävät tai kirjautua pääkäyttäjänä (esimerkiksi tunnistautua SSH-avaimilla tai komento sudo).

Seuraavalla komennolla saadaan tehtyä salasanan MD5-tiiviste:

$ echo "r00tme" | mkpasswd -s -m md5

B.4.9. Apt:n asetukset

Tiedoston /etc/apt/sources.list teko ja perusasetukset on täysin automatisoitu asennustavan ja aiempien kysymysten vastausten perusteella. Muiden (paikallisten) varastoalueiden lisääminen on valinnaista.

# non-free- ja contrib-osastojen ohjelmia voidaan valita asennettaviksi.
#d-i apt-setup/non-free boolean true
#d-i apt-setup/contrib boolean true
# Poista kommenttimerkki, jos et halua käyttää asennuspalvelimen kopiota.
#d-i apt-setup/use_mirror boolean false
# Valitse käytettävät päivityspalvelut. Määritä käytettävät peilit.
# Alla olevat arvot ovat normaalit oletusarvot.
#d-i apt-setup/services-select multiselect security, volatile
#d-i apt-setup/security_host string security.debian.org
#d-i apt-setup/volatile_host string volatile.debian.org

# Lisää varastoja, local[0-9] käytettävissä
#d-i apt-setup/local0/repository string \
#    http://local.server/debian stable main
#d-i apt-setup/local0/comment string local server
# Ota käyttöön deb-src-rivit
#d-i apt-setup/local0/source boolean true
# Varaston julkisen avaimen URL. Avaimen on oltava käytettävissä
# tai apt valittaa tunnistamattomasta varastosta ja tiedoston
# sources.list rivi jää kommentoiduksi pois
#d-i apt-setup/local0/key string http://local.server/key

# Oletusarvona asennin vaatii varastojen autentikointia tunnetulla
# gpg-avaimella. Tällä asetuksella tuo autentikointi saadaan pois päältä.
# Varoitus: ei turvallinen, ei suositella.
#d-i debian-installer/allow_unauthenticated string true

B.4.10. Pakettien valinta

Asennettavaksi voidaan valita mitkä tahansa saatavilla olevista tehtävistä. Tätä kirjoitettaessa saatavilla olevia tehtäviä ovat ainakin:

 • standard

 • desktop

 • gnome-desktop

 • kde-desktop

 • web-server

 • print-server

 • dns-server

 • file-server

 • mail-server

 • sql-database

 • laptop

Voidaan myös jättää kaikki tehtävät valitsematta, ja pakotetaan halutun pakettijoukon asennus muilla tavoin. Suositellaan aina valittavaksi tehtävä standard.

Jos tehtävien asentamien pakettien lisäksi halutaan asentaa yksittäisiä paketteja, voidaan käyttää parametria pkgsel/include. Tämän parametrin arvona voi olla luettelo paketteja eroteltuna joko pilkuin tai välilyönnein, joten sitä on helppo käyttää ytimen käynnistysparametrinakin.

tasksel tasksel/first multiselect standard, web-server
# Jos tehtävä "desktop" on valittuna, asennetaan kde- ja xfce-työpöydät
# oletusarvoisen gnome-työpöydän sijaan.
#tasksel tasksel/desktop multiselect kde, xfce

# Asennetaan yksittäisiä lisäpaketteja
#d-i pkgsel/include string openssh-server build-essential
# Päivitetäänkö paketit debootstrapin jälkeen.
# Sallitus arvot: none, safe-upgrade, full-upgrade
#d-i pkgsel/upgrade select none

# Eräät asentimen versiot voivat kertoa mitä ohjelmia on asennettuna
# ja mitä ohjelmia käytetään. Oletusarvo on, ettei raporttia lähetetä,
# mutta raporttien lähettäminen auttaa Debian-projektia tietämään
# suosituimmat ohjelmat ja kokoamaan ne CD-levyille.
#popularity-contest popularity-contest/participate boolean false

B.4.11. Käynnistyslataimen asennus

# Grub on oletus käynnistyslataimeksi (arkkitehtuurille x86). Jos sen
# tilalle halutaan lilo, poista tästä kommentit:
#d-i grub-installer/skip boolean true
# Ohittaaksesi myös lilon asennuksen, jolloin mitään käynnistyslatainta
# ei asenneta, poista myös tästä kommentit:
#d-i lilo-installer/skip boolean true

# Tämä on melko turvallinen asetus. Se asentaa grubin automaattisesti
# MBR:ään, jos koneesta ei löydy muita käyttöjärjestelmiä.
d-i grub-installer/only_debian boolean true

# Tämä saa grub-installerin asentamaan MBR:ään, jos se löytää jonkin muun
# käyttöjärjestelmän. Turvattomampaa, koska toista ehkä osata käynnistää.
d-i grub-installer/with_other_os boolean true

# Jos halutaan asentaa muualle kuin MBR:ään, poista kommentti ja muokkaa
# näitä rivejä:
#d-i grub-installer/only_debian boolean false
#d-i grub-installer/with_other_os boolean false
#d-i grub-installer/bootdev string (hd0,0)
# Asennetaan grub usealle levylle:
#d-i grub-installer/bootdev string (hd0,0) (hd1,0) (hd2,0)

# Grubin valinnainen salasana, joko selväkielisenä
#d-i grub-installer/password password r00tme
#d-i grub-installer/password-again password r00tme
# tai salattuna MD5 tiivisteenä, katso grub-md5-crypt(8).
#d-i grub-installer/password-crypted password [MD5 hash]

Salasanalle voidaan tehdä MD5-tiiviste grub:ia varten komennolla grub-md5-crypt, tai käyttämällä komentoa esimerkistä Kohta B.4.8, ”Käyttäjätunnusten luonti”.

B.4.12. Asennuksen lopetus

# Asennettaessa sarjaväylän konsolilta ovat tavalliset virtuaalikonsolit
# (VT1-VT6) poistettu käytöstä tiedostossa /etc/inittab. Poista
# kommentti seuraavilta riveiltä jos virtuaalikonsolit halutaan käyttöön.
#d-i finish-install/keep-consoles boolean true

# Vältetään viimeinen viesti asennuksen valmistumisesta.
d-i finish-install/reboot_in_progress note

# Tämä estää asenninta poistamasta CD-levyä asemasta käynnistettäessä
# järjestelmää uudelleen, mikä on hyödyllistä joissakin tilanteissa.
#d-i cdrom-detect/eject boolean false

#Tällä tavalla asennin lopettaa kun on valmista, mutta ei käynnistä
#asennettua järjestelmää.
#d-i debian-installer/exit/halt boolean true
# Tämän avulla saadaan asennin sammuttamaan virta koneesta asennuksen
# valmistuttua, eikä vain sammuttamaan käyttöjärjestelmää (halt).
#d-i debian-installer/exit/poweroff boolean true

B.4.13. Valmiit vastaukset muille paketeille

# Asennettaviksi valitut ohjelmat tai asennuksen meneminen pieleen 
# vaikuttavat kysyttäviin kysymyksiin. Muitakin kysymyksiä voi olla, 
# ja niihinkin voi antaa valmiit vastaukset. Kaikkien mahdollisten
# asennuksen aikana kysyttävien kysymysten luettelon saa asennuksen
# jälkeen komennoilla:
#  debconf-get-selections --installer 
> file
#  debconf-get-selections 
>
> file