Chương 7. Khởi động vào hệ thống Debian mới

Mục lục

7.1. Giờ phút thử thách
7.1.1. PowerMac kiểu cũ
7.1.2. PowerMac kiểu mới
7.2. Gắn kết khối tin đã mật mã
7.2.1. dm-crypt
7.2.2. loop-AES
7.2.3. Giải đáp thắc mắc
7.3. Đăng nhập