4.4. Chuẩn bị tập tin để khởi động đĩa cứng

Có thể khởi động trình cài đặt bằng tập tin khởi động nằm trên một phân vùng đĩa cứng đã có, hoặc được khởi chạy từ hệ điều hành khác, hoặc bằng cách gọi một bộ nạp khởi động trực tiếp từ BIOS.

Có thể dùng phương pháp này để cài đặt “hoàn toàn qua mạng”. Làm như thế tránh tất cả các vấn đề về vật chứa rời, v.d. cần phải tìm và chép ra ảnh đĩa CD, hoặc gặp khó khăn quản lý đĩa mềm quá nhiều hay không đáng tin.

Trình cài đặt không thể khởi động từ tập tin nằm trên hệ thống tập tin kiểu HFS+. Hệ điều hành MacOS 8.1 và sau có khả năng dùng hệ thống tập tin HFS+; mọi máy PowerMac kiểu mới có phải dùng HFS+. Để quyết định nếu hệ thống tập tin tồn tại của bạn là HFS+ hay không, trong Finder hãy chọn đĩa chứa hệ thống tập tin đó, rồi chọn mục trình đơn Get Info (lấy thông tin: phím tắt là ⌘-i). Nếu hộp thông tin hiển thị đĩa có kiểu Mac OS Extended, hệ thống tập tin đó là HFS+, còn Mac OS Standard là HFS chuẩn. Bạn cần phải có ít nhất một phân vùng kiểu HFS chuẩn (không phải HFS+) để trao đổi tập tin giữa hai hệ điều hành MacOS và Linux, đặc biệt các tập tin cài đặt bạn tải về.

Máy tính “kiểu mới” và “kiểu cũ” sử dụng chương trình khác nhau để khởi động hệ thống cài đặt trên đĩa cứng.

4.4.1. Khởi động trình cài đặt trên đĩa cứng của Mac kiểu cũ

Đĩa mềm boot-floppy-hfs sử dụng ứng dụng miBoot để khởi chạy tiến trình cài đặt Linux, nhưng mà không thể dùng dễ dàng ứng dụng miBoot để khởi động đĩa cứng. Tuy nhiên, ứng dụng BootX, khi được khởi chạy từ hệ điều hành MacOS, có phải hỗ trợ khả năng khởi động từ tập tin nằm trên đĩa cứng. Cũng có thể dùng BootX để khởi động đôi MacOS và Linux sau khi cài đặt xong Debian. Trên máy Performa 6360, có vẻ trình quik không thể làm cho đĩa cứng có khả năng khởi động. Vì vậy mô hình đó cần thiết ứng dụng BootX.

Hãy tải về và giải nén bản phát hành BootX sẵn sàng tại http://penguinppc.org/projects/bootx/, hay nằm trong thư mục dists/woody/main/disks-powerpc/current/powermac trên máy nhân bản FTP/HTTP của Debian, cũng trên đĩa CD Debian chính thức. Dùng ứng dụng Stuffit Expander (miễn phí) để giải nén chương trình. Bên trong gói đó có một thư mục trống tên Linux Kernels (các hạt nhân Linux). Tải hai tập tin linux.binramdisk.image.gz xuống thư mục disks-powerpc/current/powermac, rồi để chúng trong thư mục Linux Kernels. Rồi để thư mục Linux Kernels trong System Folder (thư mục hệ thống) hoạt động.

4.4.2. Khởi động trình cài đặt trên đĩa cứng của Mac kiểu mới

Máy PowerMac kiểu mới hỗ trợ khả năng khởi động từ mạng hay từ đĩa CD-ROM kiểu ISO9660, cũng như khả năng tải tập tin nhị phân ELF một cách trực tiếp từ đĩa cứng. Những máy kiểu này sẽ khởi động trực tiếp Linux bằng yaboot, mà hỗ trợ khả năng tải trực tiếp hạt nhân và đĩa RAM từ phân vùng kiểu etx2, cũng như khả năng khởi động đôi với hệ điều hành MacOS. Việc khởi động trình cài đặt trên đĩa cứng là thích hợp đặc biệt trên máy mới hơn không có ổ đĩa mềm. Không hỗ trợ ứng dụng BootX nên không dùng nó trên máy PowerMac kiểu mới.

Sao chép (không phải di chuyển) bốn tập tin theo đây mà bạn đã tải trước xuống kho Debian, vào lớp gốc của đĩa cứng. Có thể làm như thế bằng cách bấm phím option trong khi kéo mỗi tập tin vào biểu tượng của đĩa cứng.

  • vmlinux

  • initrd.gz

  • yaboot

  • yaboot.conf

Hãy ghi nhớ số hiệu phân vùng MacOS nơi bạn để những tập tin này. Nếu bạn có chương trình MacOS pdisk, bạn có khả năng dùng lệnh L để kiểm tra xem số hiệu phân vùng. Bạn cần biết số hiệu phân vùng này để gõ lệnh vào dấu nhắc OpenFirmware, khi bạn khởi động trình cài đặt.

Để khởi động trình cài đặt, hãy tiếp tục tới Phần 5.1.2.2, “Khởi động Mac kiểu mới từ OpenFirmware”.