4.3. Tạo đĩa mềm từ ảnh đĩa

Đĩa mềm có khả năng khởi động thường được dùng như là phương sách cuối cùng, để khởi động trình cài đặt trên phần cứng không có khả năng khởi động từ đĩa CD hoặc bằng cách nào khác.

Người dùng đã thông báo trường hợp không thể khởi động trình cài đặt Debian từ đĩa mềm nằm trong ổ đĩa mềm USB của máy tính Apple Mac.

Ảnh đĩa là tập tin chứa nội dung hoàn toàn của một đĩa mềm có dạng thô (raw). Ảnh đĩa, v.d. boot.img, không thể đơn giản được sao chép vào ổ đĩa mềm. Cần phải sử dụng một chương trình đặc biệt để ghi các tập tin ảnh vào đĩa mềm trong chế độ thô. Tiến trình này cần thiết vì các ảnh này là sự đại diện thô của đĩa đó : cần phải làm việc sao chép rãnh ghi các dữ liệu từ tập tin vào đĩa mềm.

Có một số phương pháp khác nhau tạo đĩa mềm từ ảnh đĩa. Tiết đoạn này diễn tả phương pháp tạo đĩa mềm từ ảnh đĩa trên nền tảng khác nhau.

Trước khi bạn có thể tạo đĩa mềm, bạn cần phải tải các tập tin xuống một của những máy nhân bản Debian, như được diễn tả trong phần Phần 4.2, “Tải tập tin xuống nhân bản Debian”.

Bất chấp phương pháp nào bạn sử dụng để tạo đĩa mềm, bạn nên nhớ bật nút chống lại ghi trên đĩa mềm đó, một khi ghi nó, để đảm bảo dữ liệu được ghi sẽ không bị hại tình cờ.

4.3.1. Ghi ảnh đĩa từ hệ thống Linux/UNIX

Để ghi các tập tin ảnh đĩa mềm vào những đĩa mềm thật, rất có thể là bạn sẽ cần có quyền truy cập hệ thống của người chủ (root). Hãy nạp vào đĩa mềm một đĩa mềm rỗng tốt. Sau đó, nhập lệnh

$ dd if=tên_tập_tin of=/dev/fd0 bs=1024 conv=sync ; sync

tên_tập_tin là một của những tập tin ảnh đĩa mềm đó. /dev/fd0 là một tên thường dùng của thiết bị đĩa mềm; có thể khác trên máy trạm của bạn . Lệnh này có thể trở về dấu nhắc trước khi UNIX ghi xong đĩa mềm, vì vậy trên thiết bị đĩa mềm hãy theo dõi đèn ngụ ý đĩa hoạt động, kiểm tra xem đèn này đã đóng và đĩa đã dừng quay, trước khi đẩy nó ra ổ. Trên một số hệ thống riêng, bạn cần phải chạy lệnh để đẩy đĩa mềm ra ổ .

Một số hệ thống riêng thử gắn kết tự động đĩa mềm nào được nạp vào ổ. Có lẽ bạn cần phải tắt tính năng này, trước khi máy trạm cho phép bạn ghi một đĩa mềm trong chế độ thô. Tiếc là phương pháp thích hợp đặc trưng cho hệ điều hành.

Nếu bạn ghi đĩa mềm trên máy PowerPC chạy Linux, bạn sẽ cần phải đẩy ra đĩa. Khuyên bạn dùng chương trình eject; có lẽ bạn cần phải cài đặt nó trước tiên.

4.3.2. Ghi ảnh đĩa từ DOS, Windows, hay OS/2

Nếu bạn có khả năng truy cập một máy kiểu i386 hoặc amd64, bạn có thể dùng một của những chương trình sau đây để sao chép ảnh vào đĩa mềm.

Dưới MS-DOS, có thể sử dụng chương trình rawrite1rawrite2. Để làm như thế, trước tiên hãy kiểm tra xem bạn đã khởi động vào hệ điều hành DOS. Việc thử dùng chương trình này bên trong hộp DOS trong hệ điều hành Windows, hoặc việc nhấn đôi vào chương trình này trong Windows Explorer rất có thể sẽ không phải hoạt động được.

Chương trình rwwrtwin chạy dưới hệ điều hành Windows 95, NT, 98, 2000, ME, XP và rất có thể dưới các phiên bản sau. Để sử dụng nó, bạn sẽ cần phải giải nén tập tin « diskio.dll » trong cùng thư mục.

Có thể tìm thấy những công cụ này trên đĩa CD-ROM Debian chính thức, dưới thư mục /tools (công cụ).

4.3.3. Ghi ảnh đĩa từ MacOS

Có một tập lệnh AppleScript tên Make Debian Floppy (tạo đĩa mềm Debian) sẵn sàng để chép ra đĩa mềm từ các tập tin ảnh đĩa được cung cấp. Bạn có thể tải nó xuống ftp://ftp2.sourceforge.net/pub/sourceforge/d/de/debian-imac/MakeDebianFloppy.sit. Để sử dụng nó, hãy giải nén nó vào Desktop, rồi kéo tập tin ảnh đĩa mềm nào vào nó. Bạn cần phải có AppleScript được cài đặt, cũng được bật chạy trong Extensions Manager (bộ quản lý các phần mở rộng). Chương trình Disk Copy (sao chép đĩa) sẽ nhắc bạn xác nhận bạn muốn xoá hoàn toàn đĩa mềm đó, rồi nó sẽ tiếp tục ghi ảnh tập tin vào nó.

Cũng có thể dùng trực tiếp tiện ích Mac OS Disk Copy (sao chép đĩa) hay tiện ích giải nén phần mềm biếu không suntar. Tập tin root.bin là một ảnh đĩa mềm thí dụ. Hãy dùng một của những phương pháp sau đây để tạo một đĩa mềm từ ảnh đĩa mềm bằng những tiện ích này.

4.3.3.1. Ghi ảnh đĩa bằng Disk Copy

Nếu bạn đang tạo ảnh đĩa mềm từ các tập tin đã có trên đĩa CD Debian GNU/Linux chính thức, trong trường hợp đó cả hai tài sản Type (kiểu) và Creator (bộ tạo) đã được đặt cho đúng. Chỉ cần thiết theo những bước Creator-Changer (thay đổi bộ tạo) này nếu bạn đã tải các tập tin ảnh xuống một máy nhân bản Debian nào đó.

  1. Lấy tiện ích Creator-Changer và dùng nó để mở tập tin root.bin.

  2. Thay đổi thông tin Creator thành ddsk (Disk Copy), và thay đổi Type thành DDim (ảnh đĩa mềm nhị phân). Hai trường này phân biệt chữ hoa/thường.

  3. Quan trọng: trong Finder, hãy chọn ảnh đĩa mềm rồi bật tính năng Get Info (⌘-i, lấy thông tin) để hiển thị thông tin về nó. Trong hộp thông tin đó, đánh dấu trong hộp chọn ở cạnh File Locked (tập tin bị khoá) để ngăn cản hệ điều hành MacOS gỡ bỏ các khối tin khởi động nếu ảnh này được gắn kết tình cờ.

  4. Lấy tiện ích Disk Copy; nếu bạn có hệ điều hành MacOS hay đĩa CD cài đặt nó, rất có thể là tiện ích này đã có ; nếu không, xem http://download.info.apple.com/Apple_Support_Area/Apple_Software_Updates/English-North_American/Macintosh/Utilities/Disk_Copy/Disk_Copy_6.3.3.smi.bin.

  5. Chạy tiện ích Disk Copy, rồi chọn UtilitiesMake a Floppy (tiện ích/tạo đĩa mềm), sau đó, chọn tập tin ảnh bị khoá trong hộp thoại xuất hiện. Hộp thoại sẽ nhắc bạn nạp đĩa mềm, rồi hỏi nếu bạn thật sự muốn xoá nó hoàn toàn: xoá đi. Khi làm xong, chương trình nên đẩy ra đĩa.

4.3.3.2. Ghi ảnh đĩa bằng suntar

  1. Lấy tiện ích suntar từ . Khởi chạy chương trình suntar rồi chọn “Overwrite Sectors...” (ghi đè lên các rãnh ghi) trong trình đơn Special (đặc biệt).

  2. Khi được nhắc, nạp đĩa mềm, rồi bấm phím Enter (bất đầu ở rãnh ghi 0).

  3. Chọn tập tin root.bin trong hộp thoại mở tập tin.

  4. Sau khi đĩa mềm được tạo thành công, hãy chọn FileEject (tập tin/đẩy ra). Nếu gặp lỗi nào trong khi tạo đĩa mềm, đơn giản hãy bỏ đĩa và thử đĩa mới.

Trước khi sử dụng đĩa mềm bạn đã tạo, hãy bật nút chống lại ghi! Nếu không, hệ điều hành MacOS sẽ hủy đĩa này nếu nó được gắn kết tình cờ.