4.2. Tải tập tin xuống nhân bản Debian

Để tìm máy nhân bản gần nhất (do đó rất có thể là nhanh nhất), xem danh sách nhân bản Debian.

Khi tải tập tin xuống một máy nhân bản Debian dùng FTP, hãy kiểm tra xem bạn tải về trong chế độ nhị phân (binary), không phải chế độ kiểu văn bản (text) hay kiểu tự động (automatic).

4.2.1. Nơi tìm ảnh cài đặt

Những ảnh cài đặt nằm trên mỗi máy nhân bản Debian trong thư mục debian/dists/lenny/main/installer-powerpc/current/images/ — tập tin MANIFEST liệt kê mỗi ảnh với mục đích của nó.