2.5. Bộ nhớ và sức chứa trên đĩa cần thiết

Cần thiết ít nhất 32MB bộ nhớ và 500MB sức chứa còn rảnh trên đĩa để thực hiện một tiến trình cài đặt thông thường. Ghi chú rằng hai số này hơi tối thiểu. Để xem số lượng hiện thức hơn, xem Phần 3.4, “Thoả tiêu chuẩn phần cứng tối thiểu”.

Cài đặt vào hệ thống không có đủ bộ nhớ[2] hoặc sức chứa còn rảnh trên đĩa vẫn còn có thể làm, nhưng chỉ đề nghị cho người dùng có kinh nghiệm.[2] Ảnh cài đặt mà hỗ trợ trình cài đặt thuộc đồ họa thì cần thiết nhiều bộ nhớ hơn ảnh chỉ hỗ trợ trình cài đặt thuộc văn bản, và không nên dùng trên hệ thống có ít hơn 32MB bộ nhớ. Nếu bạn có thể khởi chạy trình cài đặt hoặc đồ họa hoặc văn bản, có nên chọn trình trước.