D.2. Sức chứa trên đĩa cần thiết cho công việc

Bản cài đặt chuẩn trên máy kiểu i386, gồm các gói chuẩn và dùng hạt nhân phiên bản 2.6 mặc định, chiếm 397 MB sức chứa trên đĩa. Còn một bản cài đặt tối thiểu, không có công việc “Hệ thống chuẩn” được chọn, chiếm 250 MB.

Quan trọng

Trong cả hai trường hợp, số lượng này là sức chứa thật được dùng trên đĩa sau khi cài đặt xong và tập tin tạm thời nào được xoá. Số này cũng không tính tài nguyên thêm được chiếm bởi hệ thống tập tin, chẳng hạn cho các tập tin nhật ký. Có nghĩa là cần thiết sức chứa nhiều hơn, cả trong khi cài đặt lẫn khi sử dụng hệ thống hàng ngày.

Theo đây có bảng hiển thị các kích cỡ do trình aptitude thông báo cho những công việc được liệt kê trong trình “tasksel”. Ghi chú rằng một số công việc riêng có nội dung chung, vì vậy tổng số kích cỡ đã cài đặt của hai công việc với nhau có thể là nhỏ hơn tổng hai số đó.

Ghi chú rằng bạn cần phải cộng các kích cỡ được liệt kê trong bảng này với kích cỡ của bản cài đặt chuẩn, khi tính kích cỡ của phân vùng. Phần lớn sức chứa được hiển thị trong cột “Kích cỡ đã cài đặt” sẽ nằm trong thư mục /usr/lib; sức chứa trong cột “Kích cỡ tải về” cần thiết (tạm thời) trong thư mục /var.

Công việc Kích cỡ đã cài đặt (MB) Kích cỡ tải về (MB) Sức chứa cần thiết để cài đặt (MB)
Môi trường làm việc 1830 703 2533
Máy tính xách tay[a] 26 9 35
Trình phục vụ Mạng 42 13 55
Trình phục vụ in 215 84 299
Trình phục vụ DNS 3 1 4
Trình phục vụ tập tin 74 29 103
Trình phục vụ thư 14 5 19
Cơ sở dữ liệu SQL 50 18 68

[a] Tác vụ Máy tính xách tay chồng lấp một ít với tác vụ Môi trường làm việc. Cài đặt cả hai thì tác vụ Máy tính xách tay sẽ chiếm chỉ vài MB thêm sức chứa trên đĩa.

Ghi chú

Công việc Môi trường làm việc sẽ cài đặt môi trường làm việc GNOME.

Nếu bạn cài đặt bằng ngôn ngữ khác tiếng Anh, tasksel có thể tự động cài đặt một công việc địa phương hoá, nếu có, cho ngôn ngữ của bạn (có một công việc dành cho tiếng Việt). Sức chứa cần thiết khác biệt giữa những ngôn ngữ khác nhau; bạn nên tính đến tổng là 350 MB để tải về và cài đặt công việc này.