Phụ lục D. Lặt vặt

Mục lục

D.1. Thiết bị Linux
D.1.1. Thiết lập con chuột
D.2. Sức chứa trên đĩa cần thiết cho công việc
D.3. Cài đặt Debian GNU/Linux từ hệ thống UNIX/Linux
D.3.1. Bắt đầu
D.3.2. Cài đặt debootstrap
D.3.3. Chạy debootstrap
D.3.4. Cấu hình hệ thống cơ bản
D.3.5. Cài đặt hạt nhân
D.3.6. Thiết lập bộ nạp khởi động
D.3.7. Đòn kết liễu
D.4. Cài đặt Debian GNU/Linux dùng PPP qua Ethernet (PPPoE)
D.5. Bộ cài đặt đồ họa
D.5.1. Sử dụng bộ cài đặt đồ họa
D.5.2. Vấn đề đã biết