Phụ lục C. Phân vùng cho Debian

Mục lục

C.1. Chọn phân vùng Debian, đặt kích cỡ phân vùng
C.2. Cây thư mục
C.3. Bố trí phân vùng khuyến khích
C.4. Tên thiết bị dưới Linux
C.5. Chương trình tạo phân vùng Debian
C.5.1. Tạo phân vùng trên PowerMac mới hơn