B.1. Giới thiệu

Khả năng chèn sẵn cung cấp phương pháp đặt trả lời những câu được hỏi trong tiến trình cài đặt, không cần tự nhập mỗi trả lời trong khi cài đặt. Như thế thì có khả năng tự động hoá hoàn toàn phần lớn kiểu việc cài đặt, ngay cả cung cấp một số tính năng không sẵn sàng trong tiến trình cài đặt chuẩn.

Không cần chèn sẵn. Nếu bạn dùng một tập tin chèn sẵn còn rỗng, trình cài đặt sẽ ứng xử đúng như trong một tiến trình cài đặt thông thường bằng tay. Mỗi câu hỏi bạn chèn sẵn sẽ (nếu bạn đã đặt dữ liệu đúng) sửa đổi bản cài đặt bằng cách nào so với đường cơ sở đó.

B.1.1. Phương pháp chèn sẵn

Có ba phương pháp có thể dùng để chèn sẵn: initrd, tập tinmạng. Tiến trình chèn sẵn initrd sẽ hoạt động được với bất cứ phương pháp cài đặt nào, cũng hỗ trợ khả năng chèn sẵn số thứ thêm, còn cần thiết bạn chuẩn bị nhiều nhất. Tiến trình chèn sẵn kiểu tập tin và mạng có thể được dùng với phương pháp cài đặt khác nhau.

Theo đây có bảng hiển thị phương pháp chèn sẵn nào dùng được với phương pháp cài đặt nào.

Phương pháp cài đặt initrd tập tin mạng
CD/DVD [a]
khởi động qua mạng không
kiểu đĩa cứng [a]
dựa vào đĩa mềm (trình điều khiển đĩa CD) [a]
dựa vào đĩa mềm (trình điều khiển mạng) không

[a] nhưng chỉ nếu bạn có khả năng truy cập mạng, và đặt giá trị preseed/url thích hợp

Sự khác nhau quan trọng giữa những phương pháp chèn sẵn là điểm thời nơi tập tin cấu hình sẵn được tải và xử lý. Đối với sự chèn sẵn kiểu initrd, điểm này nằm đúng tại đầu của tiến trình cài đặt, trước khi hỏi câu thứ nhất. Đối với sự chèn sẵn kiểu tập tin, nó nằm sau khi đĩa CD hay ảnh đĩa CD đã được tải. Còn đối với sự chèn sẵn kiểu mạng, nó nằm chỉ sau khi mạng đã được cấu hình.

Rõ ràng là không thể chèn sẵn câu hỏi nào được xử lý trước khi nạp tập tin cấu hình sẵn (gồm các câu hỏi chỉ được hiển thị tại ưu tiên vừa hay thấp, như việc chạy phát hiện phần cứng đầu tiên). Phần Phần B.2.2, “Dùng tham số khởi động để chèn sẵn câu hỏi” cung cấp phương pháp tránh hỏi những câu sớm này.

Để tránh những câu hỏi bình thường xuất hiện trước khi bước chèn sẵn xảy ra, bạn có khả năng khởi chạy tiến trình cài đặt ở chế độ “tự động” (auto). Sự chọn này hoãn các câu bình thường được hỏi quá sớm để chèn sẵn (tức là câu chọn ngôn ngữ, quốc gia và bàn phím) đến sau khi mạng trở thành hoạt động, thì cho các câu hỏi này được chèn sẵn. Nó cũng chạy tiến trình cài đặt ở chế độ tới hạn, mà tránh nhiều câu hỏi không quan trọng. Xem thêm Phần B.2.3, “Chế độ tự động”.

B.1.2. Hạn chế

Mặc dù phương pháp này có khả năng chèn sẵn phần lớn câu hỏi được debian-installer dùng, có một số ngoại lệ quan trọng. Bạn cần phải phân vùng (lại) toàn bộ đĩa hoặc sử dụng sức chứa còn rảnh trên đĩa; không thể sử dụng phân vùng đã có.