4.4. Αυτόματη Εγκατάσταση

Για εγκατάσταση σε πολλαπλούς υπολογιστές είναι δυνατό να πραγματοποιήσουμε πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις. Πακέτα Debian που στοχεύουν σε αυτό περιλαμβάνουν: fai (που χρησιμοποιεί έναν εξυπηρετητή εγκατάστασης), replicator, systemimager, autoinstall, και τον ίδιο τον Debian Installer.

4.4.1. Αυτόματη εγκατάσταση με χρήση του Debian Installer

Ο εγκαταστάτης του Debian υποστηρίζει αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις με τη βοήθεια αρχείων προρύθμισης. Ένα τέτοιο αρχείο μπορεί να φορτωθεί από το δίκτυο ή από αφαιρούμενα μέσα και να χρησιμοποιηθεί για την συμπλήρωση απαντήσεων σε ερωτήσεις που θα τεθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγκατάστασης.

Πλήρης τεκμηρίωση σχετικά με τις προρυθμίσεις που συμπεριλαμβάνουν ένα πραγματικό παράδειγμα, που μπορείτε να το επεξεργαστείτε οι ίδιοι, βρίσκεται στο Παράρτημα B, Αυτοματοποίηση της εγκατάστασης με χρήση προρυθμίσεων (preseeding).