8.2. Cho người dùng UNIX mới

Nếu bạn chưa quen với UNIX, khuyên bạn đọc một số cuốn sách và tài liệu. Rất nhiều thông tin hữu ích nằm trong Tham Khảo Debian Debian Reference. Danh sách các Hỏi Đáp UNIX list of Unix FAQs này chứa một số tài liệu UseNet cung cấp tham khảo lịch sử tốt.

Linux là một bản thực hiện UNIX riêng. Dự án tài liệu Linux Linux Documentation Project (LDP) tập hợp một số tài liệu Thế Nào và cuốn sách trực tuyến liên quan đến Linux. Phần lớn tài liệu này có thể được cài đặt một cách cục bộ: chỉ đơn giản hãy cài đặt gói doc-linux-html (kiểu HTML) hay gói doc-linux-text (kiểu ASCII), rồi tìm trong thư mục Thế Nào /usr/share/doc/HOWTO. Phiên bản đã dịch của những tài liệu Thế Nào LDP (nếu có) cũng được công bố dạng gói Debian.