7.1. Giờ phút thử thách

Việc khởi động một mình ban đầu của hệ thống là trường hợp do kỹ sư điện tử gọi “thử thách khói”.

Nếu hệ thống không khởi động được, hãy bình tĩnh. Nếu tiến trình cài đặt đã chạy thành công, rất có thể có chỉ một lỗi nhỏ hiện thời ngăn cản hệ thống khởi động Debian. Trong phần lớn trường hợp, vấn đề như vậy có thể được sửa, không cần chạy lại tiến trình cài đặt. Một tùy chọn sẵn sàng để sửa vấn đề khởi động là sử dụng chế độ cứu (rescue mode) có sẵn của bộ cài đặt (xem Phần 8.7, “Phục hồi hệ thống bị hỏng”).

Nếu bạn chưa quen với Debian và Linux, có lẽ bạn cần có sự giúp đỡ của những người dùng kinh nghiệm. Đối với kiến trúc ít thường gặp hơn như PA-RISC, khuyên bạn đăng ký với hộp thư chung debian-hppa. Bạn cũng có dịp gửi một báo cáo cài đặt, như được diễn tả trong Phần 5.2.5, “Đệ trình báo cáo cài đặt”.