Chương 6. Sử dụng trình cài đặt Debian

Mục lục

6.1. Trình cài đặt hoạt động như thế nào
6.2. Giới thiệu về thành phần
6.3. Sử dụng thành phần riêng
6.3.1. Thiết lập trình cài đặt Debian và cấu hình phần cứng
6.3.2. Phân vùng và chọn điểm lắp
6.3.3. Cài đặt Hệ thống Cơ bản
6.3.4. Thiết lập Người và Mật khẩu
6.3.5. Cài đặt phần mềm thêm
6.3.6. Cho hệ thống khả năng khởi động
6.3.7. Cài đặt xong
6.3.8. Linh tinh
6.4. Nạp phần vững bị thiếu
6.4.1. Chuẩn bị vật chứa
6.4.2. Phần vững và Hệ thống đã Cài đặt