2.5. Bộ nhớ và sức chứa trên đĩa cần thiết

Cần thiết ít nhất 32MB bộ nhớ và 500MB sức chứa còn rảnh trên đĩa để thực hiện một tiến trình cài đặt thông thường. Ghi chú rằng hai số này hơi tối thiểu. Để xem số lượng hiện thức hơn, xem Phần 3.4, “Thoả tiêu chuẩn phần cứng tối thiểu”.

Cài đặt vào hệ thống không có đủ bộ nhớ hoặc sức chứa còn rảnh trên đĩa vẫn còn có thể làm, nhưng chỉ đề nghị cho người dùng có kinh nghiệm.