1.4. Lấy Debian

Để tìm thông tin về cách tải Debian GNU/Linux xuống Mạng hoặc từ họ có thể mua đĩa CD Debian chính thức, xem trang bản phát hành distribution web page. Danh sách các máy nhân bản Debian list of Debian mirrors chứa bộ đầy đủ của máy nhân bản Debian chính thức, để cho bạn tìm máy gần nhất chỗ mình.

Rất dễ dàng nâng cấp được Debian sau khi cài đặt. Thủ tục cài đặt sẽ giúp đỡ bạn thiết lập hệ thống để cho bạn khả năng nâng cấp nó một khi cài đặt xong, nếu cần thiết.