A.4. Gởi báo cáo cài đặt cho chúng tôi

Nếu bạn đã cài đặt thành công bằng debian-installer, xin hãy mất thời gian để cung cấp một báo cáo. Phưng pháp báo cáo dễ nhất là cài đặt gói « reportbug » (dùng lệnh aptitude install reportbug), cấu hình reportbug như được giải thích trong Phần 8.5.2, “Gửi thư ra hệ thống”, rồi chạy lệnh reportbug installation-reports.

Nếu bạn chưa cài đặt xong, rất có thể là bạn đã gặp lỗi trong trình cài đặt Debian. Để cải tiến phần mềm cài đặt, chúng tôi cần phải biết lỗi này: bạn báo cáo nhé. Bạn có thể thông báo lỗi trong báo cáo cài đặt; nếu tiến trình cài đặt thất bại hoàn toàn, xem Phần 5.2.4, “Thông báo vấn đề cài đặt”.