Capítol 5. Arrencada del sistema d'instal·lació

Sumari

5.1. Arrencada de l'instal·lador en l'arquitectura AMD64
5.1.1. Arrencada des d'un CD-ROM
5.1.2. Com arrancar des de Windows
5.1.3. Arrencada des del Linux utilitzant el LILO o el GRUB
5.1.4. Arrencada des d'un llapis USB
5.1.5. Arrencada amb el TFTP
5.1.6. L'indicador d'arrencada
5.2. Paràmetres d'arrencada
5.2.1. Paràmetres de l'instal·lador de Debian
5.3. Resolució de problemes del procés d'instal·lació
5.3.1. Fiabilitat del CD-ROM
5.3.2. Configuració de l'arrencada
5.3.3. Problemes d'instal·lació usuals en AMD64
5.3.4. Com interpretar els missatges del nucli durant l'arrencada
5.3.5. Informar d'errors d'instal·lació
5.3.6. Emissió d'informes d'error