Εκδοχές ] [ Debian για PowerPC ] [ Εγκατάσταση ] [ Τεκμηρίωση ] [ Ανάπτυξη ]

For more up-to-date information on Debian PowerPC port development, please contact us on the debian-powerpc mailing list.